Application Form / Ffurflen Gais

  DECLARATION /
  DATGANIAD

  I apply to enter the Welsh Singers Competition 2022.
  Ymgeisiaf i gystadlu yng Nghystadleuaeth Cantorion Cymreig 2022.
  If you or a close relative (including a spouse or live-in partner) are an employee of the BBC please give details./
  Os ydych chi ynteu berthynas agos (yn cynnwys priod ynteu gymar) yn cael eich cyflogi gan y BBC rhowch fanylion.

  The auditions are to be held on:
  Gan fod y gwrandawiadau i’w cynnal yng

  • Sunday 12 June 2022 in London and
   Llundain ar Dydd Sul 12 Mehefin 2022 ac yn
  • Sunday 19 June 2022 in Cardiff
   Dydd Sul 19 Mehefin yng Nghaerdydd

  COMPETITOR’S INFORMATION /
  GWYBODAETH AM Y CYSTADLEUYDD

  DETAILS OF AGENT (IF YOU HAVE ONE)/
  MANYLION EICH ASIANT (OS OES GENNYCH UN)

  DETAILS OF EDUCATION /
  MANYLION ADDYSG A DDERBYNIWYD

  Please include dates /
  Gan gynnwys dyddiadau os gwelwch yn dda

  MUSICAL STUDIES AND CAREER TO DATE /
  ASTUDIAETHAU A GYRFA GERDDOROL HYD YN HYN

  (Including names of principal teachers, scholarships, prizes and details of important public, radio or television performances) /
  (Gan gynnwys enwau prif hyfforddwyr, ysgoloriaethau, gwobrau, a manylion am berfformiadau radio, teledu neu berfformiadau cyhoeddus nodedig)

  BIOGRAPHY /
  BYWGRAFFIAD

  Please include a 200 word biography suitable for concert programmes /
  Atodwch fywgraffiad, o ryw 200 o eiriau sy’n addas i’w gynnwys yn rhaglen y rownd derfynol

  AUDITION/
  GWRANDAWIADAU

  For your audition please offer at least three items one of which must be an operatic aria. The official accompanist is David Doidge but it is acceptable for you to bring your own and please enter their name below:
  Ar gyfer eich gwrandawiad cynigwch o leiaf dri eitem, rhaid i un ohonynt fod yn aria operatig. Y cyfeilydd swyddogol yw David Doidge ond mae’n dderbyniol i chi ddarparu eich cyfeilydd eich hun ac os am wneud hynny nodwch yr enw isod:

  SUNDAY 30 OCTOBER 2022

  Successful singers will be required to perform a programme of between 16 and 18 minutes music duration.

  In performance order, the Administrator will require the name of the item, composer and key and if from opera or oratorio, the title of the work. It is advisable not to include items that exceed the instrumentation of the standard symphony orchestra.

  The singers will be asked to provide a vocal score of each item listed in the correct key

  The showcase programme plus the copies of the vocal scores will be required by Friday 29
  July 2022
  after which date no changes will be accepted.

  DYDD SUL 30 HYDREF 2022

  Disgwylir i gantorion llwyddiannus berfformio rhaglen gerddorol sy’n para rhwng 16 ac 18 munud.

  Yn nhrefn perfformio, mae’r Gweinyddwr yn disgwyl derbyn enw’r darn, y cyfansoddwr a’r cywair, ac os ydyw o oratorio neu opera, enw’r gwaith. Argymhellir na ddylid cynnwys eitemau sy’n cynnwys offerynnau y tu hwnt i rai cerddorfa symffoni arferol.

  Holir i gantorion ddarparu sgor ar gyfer pob eitem yn y cywair cywir.

  Bydd angen manylion y rhaglen a chopïau o’r sgôr cerddorol erbyn dydd Gwener 29 Gorffennaf
  2022
  ac ar ôl y dyddiad hwnnw, ni dderbynir unrhyw newidiadau.

  PHOTOGRAPHS /
  LLUNIAU

  The Administrator will require high definition colour and black & white head shot photographs from final singers for press and programme purposes by Friday 29 July 2022

  Byddwn angen lluniau du a gwyn a lliw o safon uchel o’r cystadleuwyr yn y rownd derfynol at ddibenion y wasg ac ar gyfer y rhaglen erbyn dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022